Política de privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Lei 3/2018 do 5 de decembro, informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Quen é o responsable do tratamento dos datos persoais?

Identidade: Cristian Carneiro Couselo – CIF: 45956750J
Enderezo postal: Lugar Castiñeiro Redondo – Moar, 15686 Frades (A Coruña)
Correo electrónico: info@maderascarneiro.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:
Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servizo solicitado, a facturación, así como para o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais dos nosos produtos e/o servizos.
Se che puxeches en contacto a través do formulario web:
Tratamos a información co fin de xestionar a consulta, queixa, suxestión e/o reclamación.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Tendo en cuenta os prazos previstos pola lexislación respecto a a prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Para tratar os teus datos baseámonos no consentimento que nos facilitaches ou na execución do encargo ou contrato.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:
• A xestoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
• A empresa de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.
• Ao despacho de avogados co fin de asesoramento xurídico.
• As entidades bancarias co fin de xestionar as transaccións económicas e xestionar o pago.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Madeiras Carneiro estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, Vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita á cobranza dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. Con todo, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.
Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:
que vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.
Dereito á portabilidad dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.
Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.
Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.
Dereito a presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es), ou na na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación #ante calquera autoridade de control.
Poderá exercitar os dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación por escrito a Madeiras Carneiro dirección Lugar Castiñeiro Redondo – Moar, 15686 Frades (A Coruña) ou mediante un correo electrónico a info@maderascarneiro.com, incluíndo un documento acreditativo da súa identidade (copia do seu DNI) e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.
A categoría de datos que se empregan son:
• De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail
• Datos bancarios: para a domiciliación e /o xestión de pago.
• Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

Madeiras Carneiro cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da actividade comercial.
Madeiras Carneiro adoptou as medidas técnicas necesarias segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
A información persoal recollida a través dos diferentes formularios, será utilizada para os propósitos definidos nos supostos anteriormente informados así como para o envío de comunicacións comerciais e de márketing. O usuario ten a posibilidade de darse de baixa do envío de información promocional na ligazón situada na parte inferior de cada unha destas comunicacións.
Para que a información que tratamos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.
A información persoal solicitada dos interesados é almacenada en bases de datos propiedade de Madeiras Carneiro, que asume as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade e integridade da información #de acordo con o establecido na normativa de protección de datos en vigor.
O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Madeiras Carneiro, o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.
Recomendámoslle que revise esta política frecuentemente para estar ao corrente do seu alcance e de calquera modificación que se poida levar a cabo.

Abrir chat
1
Maderas Carneiro
Hola
¿En qué podemos ayudarte?